Spring til indhold

Referat fra bestyrelsesmøde i HAN 17. december 2013

Tilstede: Ejner Pustelnik, Bent Nielsen, Henrik Hansen, Anders Brandt, Lone Jensen.

 1. Referat fra 6. november
Referat godkendt og underskrevet

2. Formand – siden sidst borgemøde m.m.
Deltaget i borgermøde i Diamanten, vedrørende udvikling af Notmark og Asserballe sogne. Der skal nedsættes en del grupper, som skal arbejde videre med de mange idéer der kom frem.

3. Kassere
Kr. 99.226,00 på driftskontoen, skyldes bl.a. et stort beløb fra landsbypedelarbejdet, samt penge til IT. Kr. 30.028,89 på finanseringskontoen. Pengene er reserveret til indskudsbeviser og hjertestarter.

 4. Arrangementer for 2014
Fællesspisning sidste torsdag i hver måned. Det skal gå på skift hvem der laver mad. Anders finder frivillige.
Er der ingen der vil lave mad, aflyses spisningen.
Læsekreds sidste tirsdag i hver måned. Kl. 19.30
Lektiecafé hver torsdag kl. 15.15-17.00
IT aktiviteter for ældre. Åben IT-café hver torsdag (sammen med lektiecafé)
Majstang arrangement evt. sammen med Notmark lokalforening.
Planen laves indtil sommerferien. Til efteråret Lottospil.

 5. Landdistriktsudvalg
Udviklingsplanen skal passe ind i kommuneplanen. Vi får besked om, hvad vi skal rette til i vores. Vi er ikke med i første runde.  Indtil videre skal der kun laves justeringer i vores udviklingsplan.
Anders sidder i det kommunale landdistriktsudvalg, derfor kan han ikke sidde i en landsbyforenings bestyrelse. Der skal findes en afløser for Anders. Anders kan stadig deltage i møderne.

6. Samarbejde med Notmark Lokalforening
Stor modstand fra nogle af lokalforeningens medlemmer. Det ville være godt, hvis Notmark kunne blive repræsenteret i HANs bestyrelse. Bent spørger nogle folk fra Notmark.
Et samarbejde omkring en kalender vil være fint. Alle arrangementer for HAN, Notmark Lokalforening, kirken, Fynshav og Asserballe i samme kalender vil give et flot overblik.

7. Notmarkhus
Overtagelsen af Notmarkhus hænger i en tynd tråd, der er for lidt opbakning i befolkningen. Der er en bestyrelse på 5 mand, hvor 2 ikke tilhører HAN-distriktet. Anders sender et spørgeskema ud – sammen med julehilsen fra HANs bestyrelse – sidste chance for at se om der er opbakning til overtagelse af Notmarkhus. 1. februar er deadline.

8. Udviklingsplan for HAN
Udskydes til næste møde

9. IT til ældre
Vi har fået kr. 42.000 til køb af IT udstyr, for at kunne hjælpe de ældre i vores område. Se under arrangementer.

10. Åben
Henrik har talt med en låseteknikker. Det vil koste ca. kr. 30.000 at få skiftet systemet ud med låse-brikker. Dertil kommer brikker som koster kr. 69,00 + moms. Henrik får et præcis tilbud, som kan forelægges på næste Brugerbestyrelsesmøde. Pengene fra vedligholdelseskontoen kan financierer noget af beløbet. Alle der ønsker en brik skal betale et depositum på kr. 100,00. Det registreres hvem der ”ejer” brikken.
Desuden skal der findes et online bookingssystem.

11. Evt.
I julebrevet skal der stå, at vi har modtaget en hjerterstarter og 12 personer kan komme på kursus i brugen af hjerterstarter fra Hørup Genbrugsbutik til en værdi af kr. 19.400.
Hvem der skal deltage i kurset, tages op på næste brugerbestyrelsesmøde. De penge vi selv har samlet ind, kan bruges, således at der er flere end 12 der kan komme på kursus.
Lone kontakter Andelskassen, forsikringsselskabet og Radio Als Venner, for at få lavet adressen om. Skifter fra Jonna til Bent.

Næste møde bliver tirsdag den 21. januar kl. 16-18

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *