Spring til indhold

Brugeraftale for Notmark Gl. Skole fra 2008


Brugeraftale mellem Sønderborg Kommune og brugerbestyrelse på Notmark Gl. Skole

1.En brugerbestyrelse nedsættes med repræsentanter fra de foreninger der anvender bygningen.

2.Brugerbestyrelsen er ansvarlig for overholdelse af nærværende brugeraftale, og den udarbejder interne arbejdsregler, som godkendes af Sønderborg Kommune.

3.     Brugen af lokalerne formidles af brugerbestyrelsen. Kultur og Fritid forbeholder sig ret til, at anvise benyttelsen af lokalerne til andre foreninger m.v. såfremt de ikke anvendes af brugerbestyrelsen, men først efter at have hørt brugerbestyrelsen.
Ansøgning om benyttelsen af evt. ledige lokaler fra nye foreninger/grupper behandles af brugerbestyrelsen i samarbejde med SKs Kultur- og Fritidskonsulent.

4.    Brugerne sørger selv for åbning og lukning af lokalerne.
Brugerbestyrelsen er ansvarlig for udleverede nøgler, og at brugerne informeres om åbne- og lukkeprocedurer.

5.Lokalerne og tilhørende udenomsarealer overtages i den stand, de forefindes og skal afleveres i samme stand, bortset fra slid og ælde. Der ydes ingen erstatning for evt. forbedringer og lignende, der er udført efter aftalens indgåelse.
Aftalen omfatter ejendommen Notmark Gl. Skole, Notmark 46, matr.nr. 63.

6.Sønderborg Kommune betaler bygningsbrandforsikring og grund- og husejerforsikring. Endvidere betaler kommunen ejendomsskatter og renovationsudgifter, samt udgifter til el, vand og varme.

Det påhviler brugerne at holde deres evt. løsøre forsikret.

7.Den indvendige vedligeholdelse af bygningen varetages af brugerne, medens den udvendige vedligeholdelse varetages af kommunen. Til vedligeholdelse yder Sønderborg Kommune hvert år et tilskud på kr. 10.000,00 (2010-priser) til brugerbestyrelsens selvforvaltning. Der åbnes mulighed for, at Sønderborg Kommune kan afholde udgiften ved reparation af større nedbrud på el, varme, sanitet o.l.

Ændringer på bygninger og installationer samt omlægning af udendørsarealer m.v. må kun foretages efter godkendelse af Sønderborg Kommune.

8.Brugerne foretager rengøring af lokalerne samt pudsning af vinduer ud- og indvendigt. De af Notmark SU anvendte omklædnings-/bruserum rengøres af ekstern virksomhed så længe de anvendes af NSU.

9.De foreninger der har hjemme i bygningen kan ikke modtage lokaletilskud i.h.t. Sønderborg Kommunes lokaletilskudsregler.

10.Brugerbestyrelsen indgiver hvert år d. 1. juni en aktuel plan over husets benyttelse.

11.Der må ikke afholdes private fester o.l. i lokalerne.

12.Brandinspektørens retningslinjer i forbindelse med benyttelsen af lokalerne skal nøje følges.

13.Hvis aftalen på grund af misligholdelse eller af andre grunde ophører, er brugerne pligtige til straks eller indenfor en af byrådet fastsat frist uden erstatning at fraflytte og ryddeliggøre ejendommen. Såfremt denne forpligtigelse ikke efterkommes, kan byrådet lade det ske på styregruppens regning.

14.Aftalen træder i kraft d. 1. xxxxx 20XX og kan opsiges af Sønderborg Kommune med 12 måneders varsel.

Godkendt af Kultur- og Erhvervsudvalget d. ?. ???? 2008

Sønderborg, den

________________________        _____________________________
Sønderborg Kommune
_____________________________

_____________________________

_____________________________
Styregruppen – Notmark Gl. Skole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *