Spring til indhold

Stier og Diger

Stier og Diger

Arbejdsgruppe for Stier og Diger:
Betina Christensen, Almsted 6,
Lisbeth Dreier,
Jeanette Brammer, Henrik og Bodil.

Referater fra gruppens arbejde. Lav et link

I 2005-6 arbejdede fokusgrupper nedsat af Augustenborg kommune. Resultaterne af denne gruppes arbejde blev nedenstående.

Fokusgruppernes arbejde om Stier og Diger:
Vi har et stort ønske om naturstier i vores område. Det er først og fremmest af hensyn til os selv: Mange af os har valgt at bo på landet på grund af nærheden til naturen, og vi vil gerne kunne færdes i naturen til fods, til hest og på cykel.

Samtidig er vi opmærksom på, at Als i stigende grad bliver et turistområde. Med åbningen af Danfoss Universe kan man godt forvente en større turiststrøm. Det åbner nye indtjeningsmuligheder, men det stiller også krav om faciliteter til turisterne. En af de faciliteter, man med rette kan forvente i et turistområde er stier i naturen, så man kan komme rundt og opleve området.

Vi er bekendt med, at både Nordborg og Sønderborg Kommune er i gang med forskellige stiprojekter. Og vi mener, det vil være en god idé at skele til planerne der, så der på længere sigt kan etableres et sammenhængende stisystem på hele Als.

Vi foreslår, at kommunen står for forhandling med lodsejere, anlæg af stier samt løbende vedligeholdelse.

Vi synes, det vil være en god idé, at stierne forsynes med skilte, der viser, hvor de fører hen. Og der bør også laves en markedsføring, fx i form af foldere og omtale på kommunens hjemmeside.

Her er vores ønsker til stier i prioriteret rækkefølge:
1. Den gamle hovvej fra Gravgården i Almsted til den gamle jernbanesti mellem Hundslev og Asserballe Station

Vi er klar over, at Naturfredningsforeningen er langt med forhandlinger med kommunen og lodsejerne om dette projekt, og at det muligvis allerede er på plads, når dette forslag fremlægges. Denne sti har også høj prioritet for os, da den forbinder flere stier samt giver mulighed for at komme fra Almsted til Dyrehaven ad stier. I den forbindelse ønsker vi:

Ophævelse af rideforbud på jernbanestien mellem Hundslev og Asserballe Station

Det er ikke lykkedes os at finde ud af, hvorfor der i adskillige år har været rideforbud på stien. Det har høj prioritet for os at få ophævet dette forbud. Vi ved, at stien for nogle år siden blev gjort bredere i forbindelse med en røromlægning. Dette betyder, at stien nu er så bred, at man eventuelt kan dele den i et spor for cyklister/gående og et spor for ryttere. Dermed vil der ikke være fare for, at hestene ødelægger muligheden for at cykle på stien.

2. Sti fra den blinde vej i Almsted til kirkestien i Notmark:
Kirkestien i Notmark er en af de få gode og velfungerende naturstier i området. Derfor synes vi, det ville være en god idé, hvis man kunne gå eller ride ad en sti fra Almsted og hen til kirkestien. Her fra har man mulighed for at komme ad små veje ned til Nørreskoven. Vi mener, det er muligt at indtegne et forløb, der følger markhegnene. Det, der er vigtigt for os, er selve det at få en sti. Om den får det ene eller andet forløb er mindre vigtigt og må afhænge af, hvor lodsejerne synes, det generer mindst.

3. Åbning af sti fra Gunstrup Mark til Torup Made og fredsskov:
Det ville være logisk, hvis der var et stiforløb, der førte videre fra der fra, hvor jernbanestien slutter i Asserballe Station. Vi forestiller os forløbet Snurom – Gammelgård – Torup Made og hen til den lille skov, der ligger der. En del af stien er der allerede, men vi foreslår, at det manglende stykke genetableres. Dette stiforløb kan kombineres med en planlagt turiststi ved golfbanen.

4. Genetablering af gammel hovvej fra Hundslevvej til markvej mellem Ruhmosgård og Dyrehaven:
Denne sti eksisterede i mange år men er nu pløjet op. Det ville give større muligheder for ture omkring Hundslev, hvis den blev genetableret. Eventuelt kunne man lave stien så smal, at markredskaberne kunne køre henover den, så den ikke generede lodsejeren, når han er på markarbejde.

5. Genetablering af forbindelse fra Hundslev over Trympellyng til Fynshavvej:
Vi mener, der en gang har været en sti på den strækning. Der er en speciel natur, som man burde have mulighed for at opleve, og det ville give bedre mulighed for rundture i området, hvis der var en sti her.

6. Stistykke i Almsted Lyng:
Man kan gå ad stier rundt om Almsted Lyng, men der mangler sti på et mindre stykke. Vi har fået at vide, at lodsejeren ikke har noget imod, at man går i kanten af marken, men det ville være langt at foretrække, hvis der var en sti. Som minimum bør der være et skilt, der fortæller, at man har lov at gå langs marken.

Stendiger i Almsted:
I Almsted er der mange steder gamle stendiger. Det er svært at få øje på dem, fordi de er tilgroede og sikkert også delvist ødelagte. Men hvis de blev restaureret, ville det give et løft af hele landsbyens udseende, og det ville betyde bevarelse af en del af vores kulturarv.

Vi har talt med flere af lodsejerne, og de er positive over for idéen om at restaurere stendigerne. Vi forestiller os, at det kunne foregå som et samarbejde mellem kommunen og borgerne: Kommunen står for projektet, og vi bidrager med arbejdskraft, redskaber etc.

Branddam i Hundslev:
I Søndergade mellem nr. 5 og nr. 7 ligger en gammel branddam. Den har ikke længere funktion som branddam, og den har efter vores opfattelse heller ingen herlighedsværdi, som gør den egnet til bevarelse. Tværtimod virker den skæmmende og udgør en fare for børnene. Vi foreslår derfor, at branddammen fyldes op, og at der lægges et fast underlag, man kan stille borde og bænke på, så man i stedet får et samlingssted i byen.

Referant
Jeanette Brammer

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *